Bếp từ sử dụng mặt phím cảm ứng hay phím cơ?

Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào nhà sản xuất. Mỗi loại bếp khác nhau thì sẽ sử dụng phím cảm ứng hoặc phím cơ